7.3.10

frase curta

o oposto coopera.
heraclito, 8